پتروثمین سپاهان پیشرو در حوزه های تامین مواد اولیه صنایع

درباره ما

نام و نوع شرکت:
شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان (سهامی خاص)
تاریخ و شماره و محل ثبت:
12/12/1385 به شماره ۲۹۵۷۷ شهرستان اصفهان
16/11/1398 شماره ثبت 1972 شهرستان شهرضا
سرمایه ثبت شده : 2,350 میلیارد ریال
مجوز طرح:
موافقت اصولی اولیه طرح جهت تولید دو اتیل هگزانول در تاریخ 14/11/1398 طی نامه شماره 522558 وزارت نفت ابلاغ گردیده است.
تمدید اول موافقت اصولی اولیه جهت تولید دواتیل هگزانول در مورخ 02/08/1401 طی نامه شماره 360048 وزارت نفت ابلاغ گردیده است.
هدف از اجرای طرح:
هدف از اجرای طرح تولید سالانه 40 هزار تن دی اتیل هگزانول و ۱7 هزار تن نرمال بوتانول و 8 هزارتن ایزوبوتانول توسط شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان در شهرستان شهرضا اصفهان می باشد.

محصولات آتی تولیدی

دی اتیل هگزانول

اتیل هگزانول ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ از خانواده آلکل ها است. کاربرد اصلی 2-اتیل هگزانول در تهیه دی استرها، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات یا DEHO می باشد.

نرمال بوتانول

ترکیب شیمیایی نرمال بوتانول یا n- بوتانول در حقیقت یک الکل از خانواده الکل‌ های نوع اول است که در ساختار مولکولی آن چهار اتم کربن وجود دارد. بوتانول حلال خوبی برای چربی ها، روغن ها، انعطاف دهنده ها و اکثر رزین های طبیعی، برای اتیل سلولز و انواع مووتیال B (پلی وینیل بوتیرال ها)، برای رزین های بر پایه آلدهیدها، کتون ها و فنول، برای رزین های اوره فرمالدهید و ملامین فرمالدهید و برای اورزین B (رزین های کاربامات)، می باشد.

شرکت های مرتبط