معرفی شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان

شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ 12 اسفند ماه 1385 تاسیس و طی شماره 29577 در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده است. مطابق با روزنامه رسمی به شماره 21809 مورخ 06/11/1398 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 75 میلیارد ریال به 1670 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 1670میلیارد ریال است و به 167000000 سهم ده هزار ریالی عادی منقسم شده است که تعداد 160475000 سهم با نام عادی و تعداد 6525000 سهم آن بی­نام عادی می­ باشدکه تماما پرداخت گردید.