معرفی شرکت صنایع شیمیایی پتروثمین سپاهان

شرکت صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۵ تاسیس و طی شماره ۲۹۵۷۷ در اداره ثبت شرکت­ها اصفهان به ثبت رسیده است و در تاریخ 1398/11/16 با عنایت به تغییرات در سهامداران و آدرس شرکت ، شماره ثبت به 1972 تغییر یافت. مطابق با روزنامه رسمی به شماره ۲2661 مورخ 1401/10/13 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1,770 میلیارد ریال به 2,350 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 2,350 میلیارد ریال است و به 235,000,000 سهم ده هزار ریالی عادی منقسم شده است که تعداد 228,475,000 سهم با نام عادی و تعداد 6,525,000 سهم آن بی­نام عادی می­ باشدکه تماما پرداخت گردید.